SOLextra

За нас

100% COVID-19 профилактика с новоизобретените техн. средства за ултравиолетова стерилизация

Екранирането на 5G защитава имунитета ни - единствената eстествена спирачка пред вирусите

Превантивно балансиране на автомобилната инерция в завоите

Пeдално-електрическа мобилност с триколки и четириколки

Eнергийно самоосигуряващи се сгради с ел-зарядни-паркоместа

Палубни вятърни генератори захранват електрически кораби

Пътна /магистрална суперструктура

Гъвкавите кинетични бариери по пътища и магистрали намаляват тежките катастрофи

Помпено-акумулиращо фотоволтаично и ветроенергийно напояване

Воден транспорт с нулеви вредни емисии със слънчево ел-захранване

Допълнително огряване на сградни /инфраструктурни слънцеприемници

Вятърни електрогенератори в плиткия добруджански черноморски шелф

Топлоизолация / саниране на прозоречни стъкла

Интелигентна ел-мрежа с тягови акумулатори на ел-коли за енергийни буфери

Нашите патентовани решения са свързани със следващото поколение технологичен напредък на концепцията за интелигентно градско и магистрално планиране. Областите, върху които се фокусират нашите иновации, са превозно средство към мрежа (V2G), слънце към превозно средство (S2V) и превозно средство към инфраструктура (V2I). Реверсивната работа на тяговите акумулаторите на автомобилите като буфери на мрежата е принципът на действие на разпределената елмрежа. V2G и изграждането към мрежа (B2G) са основните части на разпределеното възобновяемо производство (DRG) при интелигентната концепция. Ние разработваме иновативни технически решения за гореформулираните три основни области. Разглеждаме различни възможности на V2G, S2V и V2I, заедно с потенциалните им ограничения, за да се открият новите решения за бъдещо развитие, както за академичните среди, така и за индустрията.

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

 

Vehicles to smart E-grid

Our patented solutins relate to the next generation technological advancement, “smart city planning concept”. The areas that our innovations focuses are vehicle to grid (V2G), sun to vehicle (S2V), and vehicle to infrastructure (V2I). For the bi-directional crowd energy single entity concept, V2G and building to grid (B2G) are the primary parts of distributed renewable generation (DRG) under smart living. We are developing innovative technical solutions of above formulate three major areas. Next, the solutions conduct a case analysis of V2G, S2V, and V2I along with their possible limitations in order to find out the novel solutions for future development both for academia and industry levels. Lastly, few possible solutions have been proposed to minimize the limitations and to develop the existing system for future expansion.

Self balancing car at cornering

High way energy-telecom upgrade

Pumping storage

Solar / wind ships

Flat reflector boosted both solar collectors and PV panels

 

НАЧАЛО !

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev,  +359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

 

 

http://www.free-counter-plus.com