SOLEXTRA

Solar Buildings           Solar PV Highways   

Слънчеви сгради     Пътни фотоволтаици 

Е-Мobility                    Solar Irrigation

Eл-Мобилност           Слънчево напояване

Self balancing at turn Solar E-car RENTELEX™

Светоусилени фотоволтаици на борда зареждат

       акумулаторите на електрически превозни средства

Електрическите автомобили, за разлика от тези с двигателите с вътрешно горене (ДВГ) са със съществено по-голяма собствена маса. Вместо с леки резервоари, те са с тежки и обемисти акумулатори. Моторите им съдържат много мед, която е по-тежка от стоманата, от която са ДВГ. Те са и с медни инвертори, които липсват при колите с ДВГ. Поради много по-голямата собствена маса, и центробежната инерция на елколите в завоите е много по-голяма. Затова те са много податливи на поднасяне и преобръщане. Всички известни начини и средства за овладяването на нежеланата инерция на автомобилите с ДВГ са крайно недостатъчни за безопасното движение на електроколите, защото те се задействат след проявлението на инерцията, когато вече е късно. Затова изобретихме автомобилно шаси R E N T E L E X ™, което предварително измества центъра на тежестта на колата в завой, чрез кормилото. Вижте неговия кинематичен принцип на действие, чрез което механично се премества колата към центъра на завоя и така физически се балансира нежеланата инерция. Значително се подобрява стабилността в завоите и предотвратяват преобръщанията. Вижте електрическа триколка с фотоволтаично електрозахранване, усилено с плосък акрилен рефлектор:

Сгъваема соларна електрозарядна станция на ремарке за зареждане на акумулатори на електрически превозни средства:

Сгъваемите електро велосипеди, триколки и четириколки могат да са с фотоволтаични панели, усилени от огледални рефлектори. Електрическата мобилност изисква увеличаване възрастта на колоездачите, които ползват велосипедите за превоз, а не за силово спортуване. Затова са необходими леки, компактни сгъваеми велосипеди с удължен пробег с едно зарежданена акумулаторите. Фотоволтаични системи, светоусилени с рефлектори, значително удължават дневният пробег с едно зареждане на акумулаторите на велосипеди, триколки и четириколки. Те се удобни за сгъваеми велосипеди, защото могат да бъдат преносими.

Слънчевата терморегулация на автомобилните силови системи със светоусилени фотоволтаици е световна патентна новост - изтеглете от ТУК !

Двулицевите фотоволтаични системи с рефлекторно огледално усилване предлагат компактно решение за слънчево зареждане, независимо от посоката на слънчевите лъчи. Те генерират електричество едновременно с пряка и отразена слънчeва светлина, необходимо за зареждане акумулаторите на електрически превозни средства. Те са световна патентна новост - вижте официалната патентна експертиза ТУК !

Самоизправящите се електрически коли са радикално решение на проблема с компактно паркиране в градовете без обществени инвестиции - те са световна патентна новост, чиято официална експертиза може да изтеглите от ТУК !!

Велосипедната седалка Regen Seat ™ в движение генерира електричество чрез микро електро турбогенератори в шлаухите на въздушната възглавница на седалката. Това става в резултат на флуктуациите, поради собственото тегло на велосипедиста и гравитацията, движейки се по неравности. Електричеството зарежда акумулатори на мобилен телефон, на светодиодни фарове, на елколело и други електроконсумации.

За иновационни грантове и субсидии вижте на  http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

BASF награди за зелени иновации, с евентуално последващо финансиране. Програмата е двустепенна https://www.join-innovationhub.com
 Указания на български език изтеглете от ТУК

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

  E-Mobility

Electric cars, in contrast to those with internal combustion engines (ICE) have a significantly higher curb weight. Instead of light tanks, they have heavy and bulky batteries. Their engines contain a lot of copper, which is heavier than the steel ICE. They also have copper inverters, which are missing in cars with ICE. Due to the much larger own mass, the centrifugal inertia of the E-cars in the turns is much greater. Therefore, they are very susceptible to overturning. All known ways and means to control the unwanted inertia of cars with ICE are extremely insufficient for the safe movement of electric cars, because they are activated after the manifestation of inertia, when it is too late. That's why we invented the car chassis R E N T E L E X ™,, which pre-shifts the center of gravity of the car in a turn, through the steering wheel. See its kinematic principle of operation, which mechanically moves the car to the center of the turn and thus physically balances the unwanted inertia.

Folding electric bicycles with photovoltaic power sets, boosted by mirrored reflectors are advanced zero emission urban commuters. Electric mobility requires increasing the age of cyclists who use bicycles for transportation rather than strength sports. That's why light, compact folding bikes with extended mileage with single charged batteries are needed. Mirror boosted Bi-facial Solar photovoltaic set offers a compact solution for solar charging, regardless of the direction of the sun's rays. They are a world patent novelty - see the official patent examination HERE!

Еasy generate power thanks to gravity for less with seat air bag of regenerative bicycle seat Regen Seat ™ by riding of your E-bicycle

 

Self balancing car at cornering

Highway energy-telecom upgrade

Vehicles to smart E-grid

Pumping storage

Solar / wind ships

Solar Buildings           Е-Мobility              Solar PV Highways

Слънчеви сгради     Eл-Мобилност     Пътни фотоволтаици

 

НАЧАЛО !

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by George Tonchev+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

Symptoma