R E N T E L E X

Българска електрическа кола с преносими акумулатори и мотори в главините на колелата

RENTELEX е търговска марка на електрически автомобили с домашно зареждаeми модулни акумулатори. Зареждат се с евтината ненужна на консуматорите нощна енергия, която денем се ползва за транспорт. Това е устойчив проект, Той не се нуждае от никаква нова инфраструктура и позволява много бърза реализация, защото не е необходима развита мрежа от улични електрозарядни станции на електрическите коли и плъг-ин хибридите. Колите  RENTELEX™ могат да се предоставят и под наем, защото те се паркират до домовете на наемателите им, които нощем зареждат преносимите им акумулатори от битовата еднофазна електрическа инсталация в къщи. Проектът RENTELEX™ е основан на пет световни патентни новости със съответните официални експертизи, които може да изтеглите от тук

Модулните акумулатори може да са оборотни и да не се продават с колите. Тогава те могат да се зареждат и в буферни електрозарядни станции на интелигента енергийна система. Според необходимостта на собственика на автомобила, част от модулните акумулатори може да се се зареждат в къщи, а други да се предоставят на буферните зарядни станции, където е предвидено те да се ползват и за баланс на енергийната система.

Еднокиловатово (мощност на котлон) зарядно за нощно 12 часово зареждане осигурява 12 kWh на модулни преносими акумулатори, които стигат за 50-80 км. пробег, (двукиловатово - 100-160 км). Съществено важно е акумулаторите да са по-леки, за да са удобно преносими. Затова разработихме и по-леки автомобили, съответно с нова автомобилна архитектура. Моторите в главините на колелата значително улесняват модулното сглобяване на мини елколи. включително тип "направи си сам".

Автомобилите с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) масово са едномоторни, независимо дали са малки автомобили или големи товарни камиони. Това налага въртящият момент на коляновия вал на ДВГ, през скоростни кутии, да се предава чрез кардани /валове/ полуоски към задвижващите колела. Описаните механични трансмисии са неизбежни за всеки колесен мост с двойка задвижващи колела. Но с електрически мотори в главините отпада необходимостта от тежки и скъпи трансмисии и колата става с една трета по-лека, съответно - с намален разход на енергия за пропътуван километър и с една трета по-малка инерция:

На горното видео е показан двигател в главината на колелото, който го задвижва директно. Моторът е безчетков.Той е по така обозначената dc (BLDC) моторна технология на двигател от следващото поколение, където механичната комутация е заменена с електронна комутация. Това премахва всички контакти между ротора и статора и дава по-дълъг живот на двигателя. Използването на технологията BLDC помага за подобряване на плътността на мощността на двигателя. т.е. за същата мощност BLDC двигателят е бъде по-малък от DC двигателя. Това е най-добрият избор за безтрансмисионни коли с намалено тегло E-автомобили R E N T E L E X ™. На горното видео е илюстрирано значителното предимство на олекотената конструкция RENTELEX™, но неизбежно възниква необходимост от синхронизиране на отделните мостове. А за всеки мост - механично разпределение на движението (с механични диференциали) между двойката колела. Всички описани трансмисии и механичното им синхронизиране е избегнато в разработената платформа за електрически превозни средства с електромотори за всяко отделно двигателно колело, както се вижда от зимните и летните изпитания на елeктрокола  със светоусилени фотоволтаици на долните видеа:

Електрическите автомобили, за разлика от тези с ДВГ са със съществено по-голяма собствена маса. Вместо с леки резервоари, те са с тежки и обемисти акумулатори. Моторите им съдържат много мед, която е по-тежка от стоманата, от която са ДВГ. Те са и с медни инвертори, които липсват при колите с ДВГ. Поради много по-голямата собствена маса, и центробежната инерция на елколите в завоите е много по-голяма. Затова те са много податливи на поднасяне и преобръщане. Всички известни начини и средства за овладяването на нежеланата инерция на автомобилите с ДВГ са крайно недостатъчни за безопасното движение на електроколите, защото те се задействат след проявлението на инерцията, когато вече е късно. Затова изобретихме автомобилно шаси R E N T E L E X ™, което предварително измества центъра на тежестта на колата в завой, чрез кормилото. Вижте неговия кинематичен принцип на действие, чрез което механично се премества колата към центъра на завоя и така физически се балансира нежеланата инерция. Собствената маса на колата балансира силата на центробежната инерция, чрез геометричното преместване на шасито към центъра на завоя:

Слънчевата терморегулация на автомобилните силови системи със светоусилени фотоволтаици е световна патентна новост - изтеглете от ТУК !

Двулицевите фотоволтаични системи с рефлекторно огледално усилване предлагат компактно решение за слънчево зареждане, независимо от посоката на слънчевите лъчи. Те генерират електричество едновременно с пряка и отразена слънчeва светлина, необходимо за зареждане акумулаторите на електрически превозни средства. Те са световна патентна новост - вижте официалната патентна експертиза ТУК !

Самоизправящите се електрически коли са радикално решение на проблема с компактно паркиране в градовете без обществени инвестиции - те са световна патентна новост, чиято официална експертиза може да изтеглите от ТУК !!

За иновационни грантове и субсидии вижте на  http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

 Self-balancing module electric vehicles with electric motors in the hubs

Cars with internal combustion engines (ICE) are mostly single-engine, whether they are small cars or large trucks. This requires the torque of the crankshaft of the internal combustion engine, through gearboxes, to be transmitted through cardan shafts / shafts / drive shafts to the drive wheels. The described mechanical transmissions are inevitable for any wheel axle with a pair of drive wheels. Inevitably there is a need to synchronize the individual axles, and for each axle - mechanical distribution (with differentials) of movement between the pair of wheels. All the described transmissions and their mechanical synchronization are avoided in the developed platform for electric vehicles with electric motors for each individual wheel, as can be seen from the winter and summer tests of the solar electric vehicle in the video above

Electric cars, in contrast to those with internal combustion engines (ICE) have a significantly higher curb weight. Instead of light tanks, they have heavy and bulky batteries. Their engines contain a lot of copper, which is heavier than the steel ICE. They also have copper inverters, which are missing in cars with ICE. Due to the much larger own mass, the centrifugal inertia of the E-cars in the turns is much greater. Therefore, they are very susceptible to overturning. All known ways and means to control the unwanted inertia of cars with ICE are extremely insufficient for the safe movement of electric cars, because they are activated after the manifestation of inertia, when it is too late. That's why we invented the car chassis R E N T E L E X ™, which pre-shifts the center of gravity of the car in a turn, through the steering wheel. See its kinematic principle of operation, which mechanically moves the car to the center of the turn and thus physically balances the unwanted inertia.

Personal E-quad steers by brake / drive torque vectoring controlled with hub drive E-motors PATENTED

Mirror boosted Bi-facial Solar photovoltaic set offers a compact solution for solar charging, regardless of the direction of the sun's rays. They are a world patent novelty - see the official patent examination HERE!

Hub motor, which is also called wheel hub motor, wheel motor, wheel hub drive and also in-wheel motor. It is an electric motor that is incorporated into the hub of the wheel and drives it directly. The motor technology used in this motor is brushless dc technology. Brushless dc ( BLDC ) motor is the next generation of DC motor technology where the mechanical commutation is replaced with electronic commutation. This removes all the contacts between rotor and stator and gives a longer life for the motor. Use of BLDC Motor technology helps to improve the power density of a motor. i.e. For the same power rating, BLDC Motor will be smaller than DC Motor. It is the best choice for small light weight transmission less E-cars  R E N T E L E X ™

Highway energy-telecom upgrade

Vehicles to smart E-grid

Pumping E-storage

 

 

© 2000 - 2021

The site is under reconstruction ...

Copyrights by

George Tonchev,

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

Symptoma